Obchodné podmienky a reklamačný poriadok, spracovanie osobných údajov

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu, reklamačný poriadok, informácie o spracovaní osobných údajov.


1. Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú podmienky, práva a povinnosti zmluvných strán, pri kúpnych zmluvách, uzatvorených medzi

predávajúcim – spol. Cichlid Fuljers s. r. o. Petrovice 608,01353 Petrovice, Slovenská republika, IČO: 48016527, DIČ: 2024181896, IČ DPH: SK2024181896 spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Vložka 63180/L (ďalej len „predávajúci“) a

kupujúcim – užívateľom internetových stránok www.secoh.sk (ďalej len „kupujúci“, alebo „zákazník“ alebo „spotrebiteľ“), ktorých predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe a predaji tovaru na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho, s čím kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu súhlasí. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy, neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, riadia sa právne vzťahy, neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Pojmy

Predávajúci – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý zákazníkovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu tovar.

Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.


Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

Kontaktné údaje predávajúceho:

E-mail: cichlid@cichlid.sk

Telefón: +421 905 66 88 92

Korešpondenčná adresa: Petrovice 608, 01353 Petrovice

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:

IBAN: SK05 7500 0000 0040 2128 4530

SWIFT: CEKOSKBX

BANK NAME: Československá obchodná banka, a.s.


2. Objednávka tovaru a spôsob uzavretia kúpnej zmluvy

Ponuka tovaru na stránke internetového obchodu predávajúceho je uvádzaná spolu s jeho kúpnou cenou vrátane DPH.

Zoznam tovaru na internetovej stránke internetového obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

Tovar, o ktorý má kupujúci záujem, môže pridať do nákupného košíka. Po pridaní tovaru do nákupného košíka vyplní kupujúci všetky predpísané údaje uvedené v objednávkovom formulári. Kupujúci zodpovedá za správnosť ním vyplnených údajov. V prípade, ak sú údaje vyplnené v objednávkovom formulári správne a kupujúci si praje tovar objednať, klikne na príslušné tlačidlo, ktorým dokončí objednávku. Týmto okamihom si kupujúci objednáva vybraný tovar. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný.

Na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke bude zaslaný e-mail, v ktorom predávajúci objednávku kupujúceho potvrdí. Potvrdením (akceptáciou) objednávky dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. V potvrdení predávajúceho budú uvedené tieto informácie: identifikácia kupujúceho a predávajúceho, číslo objednávky, dátum objednávky, druh a počet objednaného tovaru, kúpna cena tovaru (jednotlivé položky a celková kúpna cena za tovar), náklady na dodanie tovaru, celková kúpna cena vrátane DPH, spôsob vykonania platby. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu nákladov na dopravu pri ťažkých a nadrozmerných zásielkach, oproti cene, ktorá sa zobrazí na objednávke a v potvrdení o objednávke, ktoré je doručené kupujúcemu. O zmene je kupujúci informovaný. Pri jeho nesúhlase s navrhovanou modifikáciou dopravných nákladov, má kupujúci právo od zmluvy okamžite odstúpiť. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

 

3. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu:

Cichlid Fuljers s. r. o.

Petrovice 608

01353 Petrovice

alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpiť od zmluvy nie je možné u tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený(krmivá, membrány,...).

V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar.

Kupujúci je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy nájdete nižšie priamo v obchodných podmienkach. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku vyššie pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

 

4. Dodacie podmienky

Tovar predávajúci dodáva prostredníctvom pošty, kuriéra, vlastným autom, na adresu uvedenú v objednávkovom formulári. resp. osobným odberom na adrese:

Cichlid Fuljers s. r. o.

Petrovice 608

01353 Petrovice

Predávajúci objednávku kupujúceho splní a tovar dodá kupujúcemu najneskôr v lehote 30 dní od potvrdenia – akceptácie objednávky. Pokiaľ toto z dôvodu dostupnosti tovaru nie je možné, informuje predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho a stanoví náhradnú lehotu na dodanie tovaru. Predávajúci má právo stornovať objednávku a odstúpiť od zmluvy, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je objektívne schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O odstúpení od zmluvy a stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní, odo dňa odstúpenia od zmluvy, na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Poškodenie tovaru pri preprave nahláste mailom, telefonicky, SMS najneskôr 24 hodín po jeho prebratí !

Poškodenia tovaru, ktoré budú nahlásené dodatočne, nebudú uznané!

 

5. Kúpna cena a platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru.

Kúpna cena každého druhu tovaru vrátane DPH je uvedená v popise konkrétneho druhu tovaru a kupujúci súhlas s kúpnou cenou prejaví odoslaním objednávky.

K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.
V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, že cena, ktorá sa zobrazuje v objednávke je chybne uvedená, teda je omylom nadstavená na hodnotu neobvyklú pre daný typ tovaru, teda vtedy, keď došlo k pochybeniu človeka, prípadne techniky.

Tovar môže byť kupujúcim uhradený nasledovnými spôsobmi:

 • formou hotovostnej platby v prevádzkarni predávajúceho, na adrese Petrovice 608, 01353 Petrovice
 • dobierkou - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru kuriérovi (SPS, Slovenská pošta)
 • bankovým prevodom - po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený v ČSOB. Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy zásielka dorazí
 • platobnou kartou – po vytvorení objednávky ste presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu banky, kde zadáte potrebné údaje. Pokiaľ je transakcia autorizovaná, platba prebehne okamžite. Podporujeme bezpečné platby

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.

 

 6. Reklamačný poriadok

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom, kedy kupujúci tovar prevezme. Kupujúci je povinný dodaný tovar skontrolovať bez zbytočného odkladu po dodaní a bezodkladne informovať predávajúceho o zistených chybách. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho nároky z chýb tovaru len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré existovali v čase dodania tovaru kupujúcemu, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

Všetky reklamácie musí kupujúci uplatniť najneskôr do konca záručnej doby. V oznámení o reklamácii musia byť popísané zistené chyby tovaru a musia tu byť uvedené informácie potrebné na identifikáciu kupujúceho, doklad o kúpe reklamovaného tovaru spolu s číslom objednávky.

Reklamáciu spolu s chybným tovarom zašle kupujúci, resp. osobne doručí na adresu Petrovice 608, 01353 Petrovice.

Predávajúci vybaví reklamáciu (t.j. oznámi kupujúcemu, či reklamáciu uznáva ako dôvodnú, alebo nie) bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatiu tovaru našou firmou.

V prípade ak:

 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

Informácie o priebehu vybavovania reklamácie predávajúcim môže kupujúci získať na adrese cichlid@cichlid.sk.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68

fax č. 041/763 21 39

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcemu zaniká:

 • nepredložením záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru
 • neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru
 • uplynutím záručnej doby tovaru
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii
 • všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za chybu a nedá sa ani reklamovať.

Formulár pre reklamáciu tovaru nájdete nižšie priamo v obchodných podmienkach.

 

7. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na každú kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu na internetových stránkach www.akvariumonline.sk.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke on-line obchodu predávajúceho.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

8.) Informácie o spracovaní osobných údajov - GDPR

Pri spracovaní osobných údajov postupujeme v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 33 až 36 a ďalej v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, a rovnako i príslušnými normami Európskej únie, najmä podľa Nariadenia (EU) 2016/679, tj. všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ktoré vstúpilo do účinnosti 25.5.2018 a je všeobecne známe pod skratkou GDPR.

 

FORMULÁRE:

------------------------------------------

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) –

Komu .............. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]

 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

 

Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

 

Adresa spotrebiteľa /spotrebiteľov* ..............

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) .............

 

Dátum ..............

 

 

* Nehodiace sa prečiarknite

-----------------------------------------

1. Reklamačný formulár internetového obchodu www.akvariumonline.sk,

 

ktorej prevádzkovateľ je firma Cichlid Fuljers s. r. o.,Petrovice 608, 01353 Petrovice, Slovenská republika, IČO: 48016527, DIČ: 2024181896, IČ DPH: SK2024181896

 

 

Zákazník:

Meno a Priezvisko:

Adresa:

Číslo účtu /v IBAN/:

Telefón, email:

 

Predmet reklamácie /Špecifikácia, množstvo:

....................................................................................................................................................

Doklady o kúpe:

Faktúra:.......................................zo dňa

Pokladničný doklad: :.......................................zo dňa

Objednávka číslo: :.......................................zo dňa

Iné:.............................................

Popis vád:

 

 

Požadovaný spôsob vybavenia reklamácie:

 1. Oprava, odstránenie vád
 2. Zľava z ceny
 3. Výmena tovaru
 4. Odstúpenie od zmluvy

Svojim vlastnoručným podpisom potvrdzujem, že všetky údaje v reklamačnom formulári sú pravdivé a úplné, bol som oboznámený s reklamačným poriadkom spoločnosti.

 

Dňa:

Podpis zákazníka:

                                                           

Vyjadrenie predávajúceho (vypĺňa predávajúci):

 

Na základe vyššie uvedených informácií sme prijali Vašu reklamáciu tovaru. Vami uplatnená reklamácia bola vybavená nasledovne:

 

-          Vymena tovaru:

 

-          Oprava tovaru:

 

-          Vrátenie peňazí:

 

-          Zľava z kúpnej ceny:

 

-          Iné:

 

-          Nebola uznaná/ Na základe odborného posúdenia zo dňa

 

 

Reklamácia bola doručená dňa:

 

Reklamácia bola vybavená/zamietnutá dňa:

 

Reklamáciu vybavoval/Meno a priezvisko:

 

Ak bola reklamácia zamietnutá, môžete sa obrátiť o vykonanie odborného posúdenia na:

 

 

Číslo reklamácie:

---------------------------------------------------

Cichlid Fuljers, s.r.o.

Petrovice 608
01353 Petrovice


00421 905 668 892

00421 948 876 888

IČO: 48 016 527
DIČ: 2024181896
IČ DPH: SK2024181896


Zákony a predpisy:

 • zákon číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
 • zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spracovanie osobných údajov

 1. Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkmi prostredníctvom webovej stránky www.secoh.sk bude ako prevádzkovateľ spracúvať spol. spol. Cichlid Fuljers s. r. o. Petrovice 608,01353 Petrovice, Slovenská republika, IČO: 48016527, DIČ: 2024181896, IČ DPH: SK2024181896 spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Vložka 63180/L (ďalej len „predávajúci“) ďalej len „Prevádzkovateľ“), v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Nariadenie (EÚ) 2016/679) (ďalej len „GDPR“).
 2. Na účely spracovania objednávky zákazníka a uzatvorenie príslušnej kúpnej zmluvy, spracúva prevádzkovateľ nasledovné osobné údaje zákazníka: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, dátum narodenia, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

  Na účely zasielania newsletteru zákazníkovi spracúva prevádzkovateľ nasledovné osobné údaje zákazníka: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

  Na účely zaradenia zákazníka do vernostného programu prevádzkovateľa spracúva prevádzkovateľ nasledovné osobné údaje zákazníka: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 3. Pokiaľ nie je inde na tejto webovej stránke uvedený iný účel, budú osobné údaje spracúvané iba na účely uvedené nižšie. Príslušný právny základ spracúvania je uvedený v zátvorke pri každom z účelov spracúvania osobných údajov: súhlas zákazníka podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, plnenie zmluvy uzatvorenej so zákazníkom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, zákonná povinnosť prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR a oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR:
 • a.    prijímanie a vybavovanie objednávok a vybavovanie reklamácií (plnenie zmluvy);
 • b.    zasielanie newsletteru zákazníkovi, ktorý nám poskytol svoje osobné údaje na tento účel po 25.05.2018 (súhlas zákazníka);
 • c.    zaradenie zákazníka do vernostného programu, ktorý nám poskytol svoje osobné údaje na tento účel po 25.05.2018 (súhlas zákazníka);
 • d.   zasielanie newsletteru zákazníkovi, ktorý nám poskytol svoje osobné údaje na tento účel pred 25.05.2018 v súlade s dovtedy platnými právnymi predpismi (náš oprávnený obchodný záujem v súvislosti s poskytovaním služieb súvisiacich s predajom našim zákazníkom, nad ktorým neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody zákazníka);
 • e.   evidencia a správa vernostného programu u zákazníka, ktorý bol do tohto programu, v súlade s našimi podmienkami, zaradený pred 25.05.2018 (náš oprávnený obchodný záujem v súvislosti s poskytovaním služieb súvisiacich s predajom našim zákazníkom, nad ktorým neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody zákazníka);
 • f.    výkon Obchodných podmienok a/alebo obrana na súde a/alebo v iných právnych alebo správnych konaniach, vrátane preverovania prípadných porušení (oprávnený záujem Prevádzkovateľa);
 • g.    uchovávanie osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi (zákonná povinnosť Prevádzkovateľa).

V prípadoch, kedy je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov zákazníka jeho súhlas (ako je uvedené v bode 3, písm. b, c vyššie), má zákazník právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať na cichlid@cichlid.sk. Týmto nie je dotknuté akékoľvek iné spracúvanie osobných údajov, vykonávané na inom právnom základe. Poskytnutie osobných údajov zákazníka na účely objednávky a uzavretia zmluvy (bod 3 písm. a vyššie) je dobrovoľné, pokiaľ ich však zákazník neposkytnete, nebude možné s ním uzavrieť zmluvu a vybaviť jeho objednávku. Prevádzkovateľ môže poskytovať osobné údaje ďalším príjemcom v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov, a to:

 • a.    sprostredkovateľom, ktorí sú poverení Prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov v jeho mene;
 • b.    v prípade, ak je nevyhnutné poskytnúť osobné údaje na účely plnenia právnych povinností Prevádzkovateľa alebo na plnenie povinností vyplývajúcich s rozhodnutí súdov alebo orgánov verejnej správy;

Osobné údaje spracúvané na účely vybavovania objednávok zákazníkov budú uchovávané na dobu potrebnú na vybavenie objednávky a prípadných reklamácií. Osobné údaje spracúvané na účely zasielania newsletteru a zaradenia do vernostného programu budú uchovávané na dobu do odvolania príslušného súhlasu zo strany zákazníka. Uvedené platí, pokiaľ právne predpisy nevyžadujú dlhšiu dobu uchovávania osobných údajov. Zákazníci majú právo:

 • a.    získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sú ich osobné údaje spracúvané alebo nie a pokiaľ sú ich osobné údaje spracúvané, potom majú právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám špecifikovaným v článku 15 GDPR, ďalej tiež právo získať kópiu spracúvaných osobných údajov v súlade s článkom 15 GDPR;
 • b.    na opravu osobných údajov v prípade, ak sú tieto nesprávne a na doplnenie osobných údajov v súlade s článkom 16 GDPR;
 • c.    na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“), pokiaľ je splnený niektorý z dôvodov uvedených v článku 17 GDPR;
 • d.    na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ sú splnené podmienky uvedené v článku 18 GDPR (napr. ak zákazník napadne správnosť osobných údajov, je spracúvanie obmedzené na dobu do kým nebude správnosť osobných údajov overená alebo ak je spracúvanie protizákonné a zákazník žiada obmedzenie spracúvania osobných údajov namiesto ich výmazu);
 • e.    namietať proti akémukoľvek ďalšiemu spracúvaniu na základe oprávnených záujmov (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) a to z dôvodov daných v konkrétnom prípade. Prevádzkovateľ nebude ďalej spracúvať takéto osobné údaje, pokiaľ nebude existovať iný oprávnený dôvod, ktorý by prevažoval záujmy alebo základné práva a slobody zákazníka alebo pokiaľ to nebude potrebné na účely vymáhania, výkonu alebo obrany práv a právom chránených záujmov;
 • f.    na prenosnosť osobných údajov za podmienok ustanovených GDPR, čo znamená právo získať osobné údaje od Prevádzkovateľa a právo na prenos týchto údajov inému prevádzkovateľovi a ďalej právo na to, aby osobné údaje boli priamo prenesené inému prevádzkovateľovi, to všetko v súlade s článkom 20 GDPR.

Zákazníci môžu vykonávať svoje práva na cichlid@cichlid.sk. Zákazníci môžu podať sťažnosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov na orgáne dozoru - Úrad na ochranu osobných údajov, sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, e:mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.